Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 99/2014 od 11.9.2014. godine, a stupio na snagu 19.9.2014, uvedena je bitna promena u delu koji se odnosi na uvid javnosti za doktorske disertacije. Propisano je da se "doktorska disertacija i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije stavlja se na uvid javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na Nastavno naučnom veću".

RCUB je, u saradnji sa Rektoratom, pokrenuo zajednički portal za sve doktorske disertacije koje su na uvidu javnosti na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Na portalu će uvek biti dostupni osnovni podaci o disertaciji (prezime i ime doktoranda, fakultet, naslov disertacije, i period kada je disertacija bila na uvidu javnosti), dok će puni tekst disertacije i izveštaj komisije biti javno dostupni samo u periodu Zakonom propisanih 30 dana. Nakon isteka tog perioda portal će automatski onemogućiti pristup punom tekstu.

Na svakom fakultetu su ovlašćene dve osobe za deponovanje disertacija, i one su u mogućnosti da sve podatke unesu ili isprave. Dodatno svim fakultetima je dostavljen link preko kog se izdvajaju samo disertacije koje su na uvidu javnosti na tom fakultetu.

Video uputstva za:

(1) deponovanje disertacija na UviDok portal (video)

(2) zatvaranje disertacija kojima je istekao rok za uvid javnosti (video)

(3) prezentacija sa godišnjeg sastanka u Rektoratu - 23.02.2016

(4) "prekrivanje" svojeručnih potpisa na skeniranim izveštajima komisije u PDF (video)

(5) Uklanjanje doktorata sa portala UviDok - postupak

Pitanja i komentare očekujemo na: Zapažanja
ili na mejl: uvidok-feedback@rcub.bg.ac.rs